„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Nagroda Dyrektora Szkoły


Zasady przyznawania Nagrody Dyrektora Szkoły:

 1. Nagrodę przyznaje się uczniowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach.
 2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawców klas.
 3. Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną o podjętej decyzji na końcoworocznym zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 4. Nagroda wręczana jest w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.


Warunki otrzymania przez ucznia Nagrody Dyrektora Szkoły:

 1. Uczeń obowiązkowo musi spełnić wszystkie poniższe warunki:
 • uzyskanie wysokich wyników w nauce, czyli oceny celujące, bardzo dobre i dobre dające na świadectwie średnią ocen powyżej 5,0;
 • ocena wzorowa z zachowania.
 1. Uczeń musi spełnić przynajmniej jeden warunek spośród podanych niżej:
 • uzyskać indywidualne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych i przeglądach artystycznych na szczeblu powiatowym i wyżej,
 • prezentować na forum pozaszkolnym własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny),
 • efektywnie działać w organizacjach szkolnych lub organizacjach pozaszkolnych (potwierdzenia opiekunów),
 • angażować się w życie szkoły, godnie ją reprezentować w środowisku lokalnym (konkretne dokonania).


Laureaci Nagrody Dyrektora Szkoły

Nagroda dyrektora 2022/2023 Nagroda dyrektora 2021/2022 Nagroda dyrektora 2020/2021