„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-09-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie grafiki mają opisy alternatywne,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów.

Udogodnienia:

 • teksty są pisane czcionką bezszeryfową łatwą do czytania,
 • istnieje możliwość zmiany kontrastu i rozmiaru tekstu czytanego,
 • odnośniki do podstron są wyróżnione,
 • menu strony jest spójne i niezmienne w obrębie całej strony,
 • informacje zawarte na stronie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • na stronie internetowej można używać klawisza TAB do przemieszczania się między kolejnymi odnośnikami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Bąk.
 • E-mail: marcin.bak@spolszyny.edu.pl
 • Telefon: +48 146532654

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach
  33-164 Olszyny 62
 • E-mail: szkola@spolszyny.edu.pl
 • Telefon: +48 146532654

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony drogi powiatowej; wejście główne i wejście obok sali gimnastycznej. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 40 stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Podobną ilość stopni należy pokonać wchodząc drzwiami obok sali gimnastycznej. Z parkingu przed szkołą do obydwu wejść należy pokonać 10 stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Od strony zachodniej znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej z podjazdem do obydwu wejść.
 2. Budynek jest piętrowy z częścią z podpiwniczeniem od strony wschodniej - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych.
 4. W sekretariacie jest dostępna pętla indukcyjna dla niedosłyszących.
 5. Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz krzesełko schodowe i schodołaz, dzięki którym jest możliwość przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich na piętro.
 6. Przed budynkiem szkolnym od strony drogi powiatowej znajduje się parking.
 7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 8. Tabliczki informacyjne przy salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych posiadają oznaczenia w alfabecie brajla.
 9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W budynku są kontrastowe tabliczki informacyjne kierujące w wyznaczone miejsce oraz tablica informacyjna z wykazem rozmieszczenia pomieszczeń.