„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Struktura szkoły


Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.

Kształcenie w szkole składa się z:

  • I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;
  • II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

budynek_spolszyny_01 budynek_spolszyny_02 budynek_spolszyny_03 budynek_spolszyny_04


Oddział przedszkolny

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach działa również Oddział przedszkolny.

Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i jest zamieszkałe na terenie gminy.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Zasady przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego określone są w „Regulaminie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego”.

Oddział przedszkolny pracuje przez cały rok od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.