„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał”

Jan Paweł II

Historia szkoły

Dzieje szkolnictwa w Olszynach na podstawie Kroniki Szkoły oraz pracy magisterskiej Pani mgr Bożeny Wójcik.

Początki szkolnictwa w Olszynach sięgają połowy XIX wieku. W "Kronice szkoły" założonej w 1928 r. przez ówczesną kierowniczkę Anielę Krakowską wzmiankuje się rok 1858 jako datę powstania pierwszej Szkoły Ludowej w Olszynach. Na podstawie "Inwentarza majątku szkolnego" spisanego w 1875 r. przez nauczyciela Eugeniusz Chmielowskiego czytamy, że budynek szkoły wystawiony był z miękkiego materiału, na podmurowaniu, pokryty słomą. Budynek mieścił w sobie jedną salę szkolną i pomieszczenie dla nauczyciela składające się z dwóch izb i kuchni. Początkowo szkoła była jednoklasowa o najniższym stopniu organizacyjnym.

We wrześniu 1894 r. szkoła w Olszynach otrzymała drugi budynek szkolny, którego opis zawiera "Inwentarz majątku szkolnego", z którego dowiadujemy się, że był to budynek zbudowany na mocnych fundamentach, murowany z kamienia i cegły. Składał się z jednej sali naukowej, pokoju mieszkalnego dla drugiej siły nauczycielskiej oraz sieni.

W 1912 r. przygotowany został przetarg na budowę nowej szkoły o sześciu salach lekcyjnych oraz mieszkania dla kierownika szkoły. Gotowy był już plan i kosztorys budowy, dostępny do wglądu w biurze Rady Szkolnej Okręgowej w Gorlicach. Do budowy nowej szkoły jednak nie doszło, gdyż przeszkodził temu wybuch I wojny światowej oraz trudna sytuacja kraju w okresie międzywojennym.

W 1934 r. przy szkole w Olszynach powstało Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, którego członkami zostali wszyscy nauczyciele uczący wówczas w szkole. Towarzystwo miało na celu zbieranie i przekazywanie funduszy na rozpoczynanie i dokańczanie budowy nowych szkół.

W marcu 1934 r. na posiedzeniu Rady Gminy na wniosek kierowniczki szkoły - Anieli Krakowskiej, uchwalono rozbudowę szkoły w Olszynach. Zwierzchność gminy przesłała do Wydziału Powiatowego w Gorlicach kosztorys z prośbą o zatwierdzenie sumy jako podatku wyrównawczego. Wydział powiatowy sumy tej nie zatwierdził, dlatego też rozbudowa szkoły nie doszła do skutku. Ponowne starania rozpoczęto 1 stycznia 1936 r., kiedy to Rada Gromadzka Olszyn uchwaliła przystąpienie do budowy nowej szkoły pod warunkiem otrzymania pożyczki z Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. W następnym roku na posiedzeniu Rady Gromadzkiej uchwalono budowę siedmioklasowej szkoły powszechnej oraz powołano komitet budowy szkoły. Jednak kontynuowanie dalszych prac związanych z budową szkoły znów uniemożliwił wybuch II wojny światowej w 1939 r. Szkoła w Olszynach wraz z wkroczeniem do wioski Niemców została zamknięta 8 września 1939 r. Starosta powiatowy polecił gminom rozpoczęcie nauki w szkołach powszechnych 1 grudnia 1939 r. Jednak z powodu bardzo ostrej zimy i braku opału naukę w Olszynach rozpoczęto dopiero 14 stycznia 1940 r. Do ponownego zawieszenia zajęć doszło 30 września 1942 r., kiedy to cztery sale szkolne zostały zajęte na magazyny zboża z kontyngentu. Nauka została uruchomiona ponownie 21 października, ale tylko w dwóch salach.

Pod koniec roku szkolnego 1947/48 po raz kolejny zainicjowano w gromadzie Olszyny budowę szkoły. Zorganizowano komitet budowy szkoły, który przedstawił swój projekt Zarządowi Gminnemu w Rzepienniku Strzyżewskim. Po otrzymaniu uchwały Gminnej Rady Narodowej w sprawie budowy szkoły przesłano ją do Kuratorium Okręgowego Szkolnego w Rzeszowie. We wrześniu 1948 r. kuratorium przesłało do kierownictwa szkoły w Olszynach orzeczenie w sprawie budowy szkoły jedenastoklasowej. Jednak w następnych latach zamiar budowy szkoły odsuwany był na dalszy plan.

W roku szkolnym 1958/59 powstała przy szkole podstawowej - szkoła przysposobienia rolniczego. Była to dwuletnia szkoła zawodowa, przygotowująca młodzież wiejską po ukończeniu szkoły podstawowej do zawodu rolnika. Szkoła ta funkcjonowała do 1976 r.

Sfinalizowanie zabiegów dotyczących budowy nowej szkoły nastąpiło dopiero 26 czerwca 1959 r. kiedy to rozpoczęto pierwsze prace budowlane, które trwały do14 stycznia 1961 r., a przeniesienie szkoły do nowego obiektu miało miejsce już 23 stycznia 1961 r.

Po dwudziestu latach użytkowania tego budynku szkolnego w 1982 r. rozpoczęto jego gruntowny remont. Na pięć lat wyłączono z użytkowania salę gimnastyczną oraz kilka klas lekcyjnych. Po zakończeniu remontu szkoła otrzymała nową zastępczą salę gimnastyczną, dwie dodatkowe sale lekcyjne, ubikacje wewnątrz budynku, cztery mieszkania dla nauczycieli, kotłownię, a część parteru przeznaczono pod publiczne przedszkole.

W styczniu 1999 r. weszła w życie nowa reforma administracyjna, samorządowa i oświatowa. Wynikiem reformy oświaty było powstanie w Olszynach sześcioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletniego gimnazjum. W grudniu 2004 r. oddano do użytku nowy stadion sportowy na potrzeby szkoły oraz mieszkańców wioski. Z powodu trudnych warunków lokalowych, dużej liczby dzieci w październiku 2006 r. przystąpiono do rozbudowy szkoły. Dobudowana została pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym, szatnia oraz kilka sal lekcyjnych. Dzięki otrzymanym środkom unijnym w 2010 r. wyremontowano starą część szkoły oraz wykończono i wyposażono nową część. Od września 2011 szkoła posiada swojego patrona i do 31.08.2017 r. nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Olszynach.

Na podstawie nowego Prawa oświatowego z 2016 r. dotychczasowy Zespół Szkół Publicznych z dniem 1 września 2017 r. został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Olszynach.

Budynek szkolny z 1858 r.

1

Budynek szkolny z 1894 r.

2

Budynek szkolny wybudowany w latach 1959-1961.

4

5

6

Rozbudowa szkoły - od X 2006 r.

8

9

Budynek szkoły po rozbudowie i remoncie.

10